Dokumenty

  • Poniższe Ogólne Warunki Najmu Pojazdu Kempingowego 99CAMP  (zwane dalej Warunkami Najmu)  zostały  stworzone w  celu precyzyjnego określenia praw i obowiązków zarówno Wynajmującego jak i Najemcy, wynikających z tytułu zawarcia umowy najmu (zwanej dalej Umową Najmu) samochodu kempingowego (zwanego dalej Samochodem lub Przedmiotem Umowy) i są integralną częścią Umowy Najmu.
  • Umowa Najmu
  • Protokół zdawczo-odbiorczy

Poniżej prezentujemy niezbędny pakiet dokumentów do pobrania.